درباره ما

شهر نوآوری یزد جاده ای به سمت خلاقیت و نوآوری... با کسب مهارت، تجارب کارآفرینی، خلاقیت و راه های کسب درآمد، از سرمایه های فکری خود توانمندانه استفاده کنیم.